تقویم تعطیلات سفارت امریکا


تاریخمناسبتکشور
پنجشنبه / ۱ ژانویه ۲۰۱۵ سال نو میالدی ایالات متحده آمریکا
یکشنبه / ۴ ژانویه ۲۰۱۵ میلاد حضرت محمد صامارات متحده عربی
یکشنبه / ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ زادروز مارتین لوترکینگ ایالات متحده آمریکا
یکشنبه / ۱۵ فوریه ۲۰۱۵ زادروز جرج واشینگتن ایالات متحده آمریکا
پنجشنبه / ۱۴ می ۲۰۱۵ روز یادبود شهدای جنگ امارات متحده عربی
یکشنبه / ۲۴ می ۲۰۱۵ روز یادبود ایالات متحده آمریکا
یکشنبه / ۵ جولای ۲۰۱۵ روز استقالل امریکا ایالات متحده آمریکا
یکشنبه و دوشنبه / ۱۸ – ۲۰ جولای ۲۰۱۵ عید فطرامارات متحده عربی
یکشنبه / ۷ سپتامبر ۲۰۱۵ روز کارگرایالات متحده آمریکا
پنجشنبه / ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵ روز عرفاتامارات متحده عربی
جمعه – یکشنبه / ۲۵ – ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵ عید العهده امارات متحده عربی
یکشنبه / ۱۱ اکتبر ۲۰۱۵روز کولومبوس ایالات متحده آمریکا
پنجشنبه / ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵اول محرم سال نو قمری امارات متحده عربی
چهارشنبه / ۱۱ نوامبر ۲۰۱۵روز بزگداشت کهنه سربازان ایالات متحده آمریکا
پنجشنبه / ۲۶ نوامبر ۲۰۱۵ روز شکرگزاری ایالات متحده آمریکا
پنجشنبه / ۲۴ دسامبر ۲۰۱۵ روز کریسمس ایالات متحده آمریکا
پنجشنبه / ۱ ژانویه سال نو میلادیترکیه
دوشنبه / ۱۹ ژانویه زادروز مارتین لوترکینگ ترکیه
دوشنبه / ۱۶فوریه زادروز جرج واشینگتن ترکیه
پنج شنبه / ۲۳ آوریل روز حاکمیت ملی و کودکان ترکیه
جمعه / ۱ می روزکارگر و همبستگی ترکیه
سه شنبه / ۱۹ میروز یادبود آتاتورک، جوانان و ورزش ترکیه
دوشنبه / ۲۵ می روز یادبود ترکیه
جمعه / ۳ جولای روز استقلال ترکیه
یکشنبه تا پنج شنبه / ۱۶ – ۱۹ جولای ماه مبارک رمضان ترکیه
یکشنبه / ۳۰ آگوست روز پیروزی ترکیه
دوشنبه / ۷ سپتامبرروز کارگر ترکیه
یکشنبه تا چهارشنبه / ۲۱ – ۲۷ سپتامبرتعطیلات عید قربان ترکیه
دوشنبه / ۱۲ اکتبر روز کشف آمریکا ترکیه
چهارشنبه و پنج شنبه / ۲۸ و ۲۹ اکتبرروز استقلال ترکیه ترکیه
چهارشنبه / ۱۱ نوامبریادبود بازماندگان جنگ ترکیه
پنجشنبه / ۲۶نوامبر روز شکرگزاری ترکیه
جمعه / ۲۵ دسامبرروز کریسمس ترکیه
پنجشنبه / ۱ ژانویه سال نو میلادیآمریکا / ارمنستان
جمعه / ۲ ژانویهسال نو میلادی ارمنستان
سه شنبه / ۶ ژانویه روز کریسمس ارمنستان
چهارشنبه / ۷ ژانویه روز یادبود ارمنستان
دوشنبه / ۱۹ ژانویهیادبود مارتین لوترکینگ آمریکا
دوشنبه / ۱۶ فوریهروز ریاست جمهوری آمریکا
یکشنبه / ۸ مارسروز زن ارمنستان
جمعه / ۲۴ آوریل روز یادبود ارمنستان ارمنستان
جمعه / ۱ می روز کارگر ارمنستان
شنبه / ۹ می روز پیروزی و صلح ارمنستان
دوشنبه / ۲۵ می روز یادبود آمریکا
پنج شنبه / ۲۸ می یادبود نخستین جمهوریارمنستان
جمعه / ۳ جولای روز استقلال آمریکا
یکشنبه / ۵ جولایروز قانون اساسی ارمنستان
دوشنبه / ۷ سپتامبر روز کارگرآمریکا
دوشنبه / ۲۱ دسامبر روز استقلالارمنستان
دوشنبه / ۱۲ اکتبر روز کشف آمریکاآمریکا
چهارشنبه / ۱۱ نوامبر یادبود بازماندگان جنگآمریکا
پنجشنبه / ۲۶نوامبرروز شکرگزاری آمریکا
جمعه / ۲۵ دسامبر روز کریسمس آمریکا
پنجشنبه / ۳۱ دسامبر شب سال نو ارمنستان


Copyright 2017, Golden Days