کشور های واسط برای وقت سفارت آمریکا


1-ترکیه
2-ارمنستان
3-امارات
4-قبرس
5-المان
6-اتریش.