پیکاپ ویزای کانادا در ترکیه


قیمتبراینوع ویزا پیکاپ ویزا در انکارا
61 لیر + 130هزارتومن همکار مهاجرتی پیکاپ ویزا در انکارا
61 لیر + 200هزارتومن مسافر مهاجرتی پیکاپ ویزا در انکارا
61 لیر + 130هزارتومن همکار غیر مهاجرتی -انگشت نگاری در ترکیه پیکاپ ویزا در انکارا
61 لیر + 200هزارتومن مسافر غیر مهاجرتی پیکاپ ویزا در انکارا


مدارک مورد نیاز برای پیکاپ پاسپورت کانادا
1-اصل پاسپورت
2-کپی ATTACHMENT ایمیل سفارت
3-رسید واریز وجه سفارت
4- وکالت نامهCopyright 2017, Golden Days