تقویم تعطیلات سفارت انگلیس


تاریخمناسبتکشور
پنجشنبه / ۱ ژانویه ۲۰۱۵ سال نو میالدی انگلستان
یکشنبه / ۴ ژانویه ۲۰۱۵ میلاد حضرت محمد صانگلستان
یکشنبه و دوشنبه / ۵ و ۶ آوریل ۲۰۱۵ عید پاک انگلستان
پنج شنبه / ۱۴ می ۲۰۱۵ سالروز معراج پیامبر انگلستان
دوشنبه و سه شنبه / ۱۹ و ۲۰ جولای ۲۰۱۵ عید فطر انگلستان
چهارشنبه و پنج شنبه / ۲۳ و ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵ عید العهده انگلستان
پنج شنبه / ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ اول محرم سال نو قمری انگلستان
چهارشنبه و پنج شنبه / ۲ و ۳ دسامبر ۲۰۱۵ روز ملی انگلستان
پنج شنبه – یکشنبه ۲۴ – ۲۷ دسامبر ۲۰۱۵ روز کریسمسانگلستان
پنجشنبه / ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵ روز عرفاتانگلستان


Copyright 2017, Golden Days